LAMEL TRÆGULVE
FER/NOT LIMSYSTEM INFORMATION

JUNCKERS GULVSYSTEMER
Bolig / Erhverv

J 10.4


Junckers Fer/not limsystem

J 10.0 Generel information
J 10.4 Fer/not limsystem
information
  Projekterings-
vejledning
  Lægnings-
vejledning

Fig. 1

INDLEDNING

Denne information omhandler de generelle forudsætninger i forbindelse med anvendelse og specifikation af Junckers Fer/not limsystem til bolig og let erhverv.

Fer/not limsystemet består af 22 mm lamelparket eller -plank, lagt på et fjedrende mellemlag, der sikrer en god gangkomfort og samtidig har trinlydforbedrende egenskaber.


UNDERGULVE

Undergulve kan udføres i beton, letbeton eller træbaserede materialer.

Træbaserede undergulve af spånplader, MDF, krydsfiner eller gulvbrædder monteret på strøer eller bjælkelag, skal i sig selv have tilfredsstillende stivhed og bæreevnen skal være afpasset efter gulvets anvendelse og de forventede belastninger. Fugtindholdet i det træbaserede undergulv skal være i ligevægt med rummets relative luftfugtighed, dvs. 6-12 % fugtindhold (DK).

Hvor der i samme gulvflade indgår flere undergulvstyper, bør disse tilstræbes udført med ensartet elasticitet og planhed, således at det færdige gulv opnår en ensartet virkemåde.


Fig. 2

UNDERGULVETS PLANHED

Undergulvet skal inden udlægning af mellemlag være afrettet, så afvigelser fra planhed ikke fraviger kravet i den valgte af de to nedenstående metoder, -> figur 2.

A) Traditionel retholt
Undergulvet skal have en planhed, der ikke afviger mere end 2 mm på et 1,5 meter retholt. Afvigelsen måles som åbninger under retholtet. Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder skal være afrettet.

B) Retholt med ben
Undergulvet skal have en planhed med ikke større afvigelse end ± 2 mm på et 2 meter retholt (2 mm ben). Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder, fx over støbeskel, skal være afrettet, så afvigelser fra planhed er mindre end ± 0,6 mm på et 0,25 meter retholt (0,6 mm ben).

På betongulve kan for store ujævnheder afrettes ved udlægning af en selvnivellerende spartelmasse. Træbaserede undergulve kan afrettes ved afslibning, montering af hårde træfiberplader, evt. kombineret med spartling, eller ved udlægning af en fibergips.

Krav til planhed af undergulv udtrykkes i Junckers tekniske information som: Ikke større afvigelse fra planhed end 2 mm på et 1,5 meter retholt.


MELLEMLAG

Mellemlaget skal sikre en god gangkomfort og samtidig have trinlydsforbedrende egenskaber. Mellemlagets stivhed skal være tilpasset, således at der ikke opstår generende rystelser i gulvet, hældninger af inventar o.l. som følge af for store nedbøjninger i gulvet ved belastning, fx ved gang.

Fugtforhold, krav til varmeisolering samt eventuel tilpasning af gulvkonstruktionshøjden er afgørende for det endelige valg af mellemlag. I afsnittene “Varmeisolering” og “Fugtisolering” anvises en række produkter, der er specificeret som følger:

• Junckers Profelt - en trinlydforbedrende filtdug med indbygget fugtspærre
• Junckersfelt - en trinlydforbedrende diffusionsåben filtdug
• Gulvpap - 500 gram/m2
• PE-folie - 0,20 mm
Polystyren - trykstyrke 150 kN/m2 (G150) henholdsvis 250 kN/m2 (G 250), afhængig af bræddetykkelse og belastning, se projekteringsvejledningen, -> J 20.4


AFSTANDREGLER

Afstande til vægge og faste installationer er specificeret i gulvsystemets projekteringsvejledning, -> J 20.4.


VARMEISOLERING

Svømmende gulvkonstruktioner giver god mulighed for varmeisolering idet polystyren kan udlægges som mellemlag. Undergulvet for polystyren kan udføres i beton eller træbaserede materialer, ligesom Polystyren kan udlægges direkte på afrettet sand.
Se afsnittet “Fugtisolering”.


FUGTISOLERING

Betonundergulve
Restporefugten i betonen må maksimalt være 90 % RF.

På terrændæk kræves der altid isolering mod såvel byggefugt som jordfugt. Fugtisoleringen etableres ved udlægning af Junckers Profelt på betonen. Herved sikres tillige mod indtrængning af radon.

På etageadskillelser udlægges normalt Junckers Profelt. I forbindelse med renoveringsopgaver, hvor der ikke er risiko for byggefugt eller for en senere dampvandring fra våde eller uopvarmede rum, kan der i stedet udlægges Junckersfelt. Maksimal restporefugt i betonen må da ikke overstige 50 % RF, der bør dokumenteres ved måling.

Ved udlægning af Profelt gælder følgende:
Restporefugt mindre end 75 % RF: Junckers Profelt udlægges med overlæg iht. det indbyggede overlæg.
Restporefugt mindre end 90 % RF: Junckers Profelt udlægges og alle overlæg tapes med min. 50 mm bred tape.

Husk altid at føre Profelten op ad vægge til overkant gulv.

Hvor der udlægges polystyrenplader, og der er risiko for fugtpåvirkning nedefra, udlægges en 0,20 mm PE-folie som fugtspærre på polystyrenpladen.

Træbaserede undergulve
Som mellemlag anvendes Junckersfelt, udlagt direkte på det træbaserede undergulv.

På træbaserede undergulve over krybekældre o.l. kan der som mellemlag anvendes Junckers Profelt, forudsat at kryberummet er effektivt ventileret, og at isoleringslagets underside er diffusionsåben. Er krybekælderen fugtig må der udlægges en fugtspærre, fx 0,20 mm PE-folie på krybekælderens gulv, -> SBI-anvisning 178: Bygningers fugtisolering.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf