LAMEL TRÆGULVE
General Information

JUNCKERS BOLIGSYSTEMER
Bolig/Erhverv

J 10.0

 

J 10.0


Junckers lamel gulvsystemer

J 10.0

Generel
information

J 10.1 Clicksystem
information
J 10.2 Strøsystem
information
J 10.3 Limsystem
information
J 10.4 Fer/not limsystem
information
  Projekterings-
vejledning
  Lægnings-
vejledning

Fig. 1

INDLEDNING

Junckers lamel trægulve til bolig og erhverv er baseret på 14 og 22 mm lamelbrædder.

14 mm lamelparket og -plank lægges som svømmende gulve vha. LayLock-samlingen.
22 mm lamelparket og -plank lægges som selvbærende gulve, sømmet til strøer/bjælker, lægges som svømmende gulve vha. limning i fer og not, eller fuldlimes til undergulvet med Junckers Limsystem.

I figur 1 vises databladenes sammenhæng i Junckers tekniske information for lamelgulve til bolig og erhverv. Bemærk at informationen for et aktuelt gulvsystem først er fyldestgørende, når Generel information, System information, Projekteringsvejledning og Lægningsvejledning sammenholdes --> figur 1.

Fx vil informationen for Junckers strøsystem bestå af J 10.0 - Generel information, J 10.2 - Strøsystem information, J 20.2 - Projekteringsvejledning og J 30.2 - Lægningsvejledning. 


ANSVAR

Informationen i Junckers tekniske information vedrører specifikation af byggematerialer/ - komponenter samt funktionsmæssige forhold i gulvkonstruktioner, hvori Junckers lamelparket- eller lamelplankegulve indgår.

Bemærk at Junckers Industrier A/S ikke påtager sig ansvar for funktionsmæssige forhold i gulvkonstruktioner, hvor materialer eller anvendelse afviger fra det specificerede, eller hvor udførelsen ikke er i overensstemmelse med det anviste. 


KLIMATISKE FORUDSÆTNINGER

For at minimere bevægelser i gulvet som følge af svingninger i den relative luftfugtighed (RF), bør RF være stabil gennem længere perioder, og luftfugtighedsintervallet, dvs. forskellen mellem lavest og højest forekommende RF over året, bør ikke overstige 30 % point, fx 35-65 % RF.

Et normalt dansk indeklima i boliger ligger i intervallet 35-65 % RF, hvorimod kontorbyggerier generelt har et klima der er mere tørt end i boliger. Parametre såsom temperaturstigning og ventilationsmetode der bruges, afgør hvorvidt luftfugtighedsniveauet kan opretholdes naturligt eller om det skal styres mekanisk. Ved forventede afvigelser herfra bør Junckers kundeservice konsulteres.

Bemærk: For at sikre lamelbræddernes udseende og funktionalitet over tid, skal den relative luftfugtighed, RF, ikke være lavere end 35 % målt som laveste døgngennemsnit over året. Ved RF lavere end 35 % kan der forekomme større fuger og tværkrumninger.


FØR GULVLÆGNINGEN

Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen bør der være konstant varme på. Betonstøbninger, afretningslag og andre indvendige arbejder, der kan tilføre bygningen fugt, fx flisearbejder og grundlæggende malerarbejder, skal ligeledes være afsluttet.

Inden materialerne leveres skal den relative luftfugtighed i byggeriet ligge indenfor det relative luftfugtighedsinterval, der forventes, når byggeriet er taget i brug, fx. 35 – 65 % og temperaturen skal være ca. 20 °C. 


VED GULVLÆGNINGEN

Lamelbrædder bør altid lægges umiddelbart efter ankomsten til byggeriet. Emballagen bør først åbnes umiddelbart inden gulvlægningen påbegyndes.


Belastningsklasser - iht. DS 410:1998/ENV 1991-2-1:1995

Junckers gulvsystemer er specificeret på baggrund af deres bæreevne overfor lodrette flade- og punktlaster, som er relateret til kategorier af rum/anvendelser

Areal-kategori / brug

Fladelast:
(qk) kN/m2

Punktlast:
(Qk) kN

A: Bolig, inkl. trapper

2,0

2,0

B: Kontorer og let erhverv

3,0

2,0

C1: Samlingslokaler med bordopstiling, fx institutioner

3,0

4,0

C2: Samlingslokaler med faste siddepld., fx teatre

4,0

4,0

C3: Samlingslokaler uden faste siddepld., fx museer, hoteller

5,0

4,0

D1: Butiksarealer

5,0

4,0

*) Punktbelastning er baseret på et fladeareal på 100 x 100 mm. Ved Ø 25 mm eller 25 x 25 mm reduceres Qk med 30 % af ovennævnte værdier.

GULVENES STIVHED OG BÆREEVNE

For at sikre gode funktionsmæssige egenskaber i et gulvsystem, kræves en tilfredsstillende stivhed, hvor der ikke er generende nedbøjninger eller rystelser ved brug. Samtidig skal gulvsystemet have tilstrækkelig bæreevne i forhold til de aktuelle belastninger.

Et gulvsystems stivhed og bæreevne overfor lodrette flade- og punktbelastninger afhænger af flere forhold. For strøsystemer vil den fx afhænge af strø- og opklodsningsafstand, mens den for svømmende gulve vil afhænge af mellemlag samt undergulvets stivhed.

Junckers gulvsystemer kan specificeres til brug i bolig, let erhverv, samlingslokaler samt mindre butikker. Gulvsystemernes anvendelsesområde fremgår af projekteringsvejledningerne for de enkelte gulvsystemer, og er relateret til belastningsklasserne i DS 410:1998/ENV 1991-2-1:1995 -> tabel 1.

Punktbelastningen vil sædvanligvis være dimensionsgivende både mht. stivhed og bæreevne. Ved ekstraordinære store gulvbelastninger, fx ved udstillinger o.l., kan gulvsystemernes bæreevne øges ved udlægning af trykfordelende plader på det færdige gulv.


AFDÆKNING AF GULVE

Såfremt en midlertidig afdækning af gulvene skønnes hensigtsmæssig, bør den bestå af en kraftig gulvpap, som ikke klæbes til gulvet. I særligt belastede og udsatte områder, fx gangarealer og stueetager, kan ovennævnte afdækning erstattes af og/eller suppleres med pålægning af hårde træfiberplader e.l. der tapes sammen. Hvor gulvene tages i brug efter en kort byggeperiode, er det normalt unødvendigt at afdække gulvene. 


RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

Daglig rengøring foretages i form af støvsugning og mopning. På større arealer kan der lejlighedsvis benyttes vaskemaskiner, forudsat at vandforbruget til rengøringen minimeres. For yderligere information -> datablad M 10.0.


SERVICE

Gennem mere end 75 år har Junckers ydet en omfattende service. I Junckers Tekniske Serviceafdeling i Køge, samt hos et netværk af salgs- og servicekonsulenter landet over, står vi til disposition med råd og vejledning før, under og efter gulvlægning.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf