LAMEL TRÆGULVE
FER/NOT LIMSYSTEM INFORMATION

JUNCKERS GULVSYSTEMER
Bolig / Erhverv

J 30.2


Junckers lamel strøsystem

J 10.0 Generel information
J 10.2 Clicksystem information
J 20.2 Projekteringsvejledning
J 30.2 Lægningsvejledning

Fig. 1

FØR OG UNDER LÆGNING AF GULVET

Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen bør der være konstant varme på. Betonstøbninger og andre indvendige arbejder, der kan tilføre bygningen fugt, fx grundlæggende malerarbejde skal ligeledes være afsluttet.

Den relative luftfugtighed i bygningen skal være mellem 35 og 65 % (DK) og temperaturen ca. 20° C.

Restporefugtindhold i beton må max. være 90 % RF. Fugtindhold i træbaserede undergulve max 12 % og i bjælker og strøer max. 14 %.

Lamelbrædder bør altid lægges umiddelbart efter ankomsten til byggeriet. Emballagen må ikke åbnes før umiddelbart inden gulvlægningen påbegyndes. Dvs. ingen akklimatisering af brædderne i byggeriet.

NB: Lægningsvejledningen skal nøje gennemlæses før start. Ved tvivlsspørgsmål kontakt Junckers tekniske serviceafdeling inden lægning.


1. SØMNING TIL STRØER

Min. 0,20 mm PE-folie udlægges med 200 mm overlæg ved alle samlinger.

PE-folien lægges under evt. varmerør samt føres op ad vægge o.l.

Ved restporefugt I betonen over 75 % RF skal overlæggene tapes med 50 mm bred tape.

I tilfælde, hvor der er fastgjort vand-/ varmerør af plast på betonen, er det tilladt at føre PE-folien over de fastgjorte rør, forudsat at PE-folien tapes i overlæggene.


2.

Strøer skal være plane, rette og tørre (max fugtindhold 14 %).

Strøer udlægges med korrekte afstande (A).
Strøafstand for bolig o.l. er max. 600 mm, kontorer / let erhverv / mindre butikker 490 mm og samlingslokaler o.l. 420 mm.

Langs vægge udlægges ekstra strøer (B).

Strøstød skal forskydes mindst 600 mm i forhold til naborækken (C) og må kun forekomme på linie hvis strøenderne laskes sammen.

Afstande fra strøender til vægge o.l. skal være min. 10 mm.

Afstand mellem væg og første strø må max. være 80 mm.


3.

Lægges gulvet ubrudt gennem døråbning o.l. anvendes min. 3 gennemgående strøer.

Koldt- og varmtvandsrør isoleres med min. 20 mm isolering eller tilsvarende rørskåleisolering.


4.

Strøerne opklodses så de højst afviger 2 mm fra planhed på et 1,5 m retholt.

Nedenstående i fig. 5 ses opklodsningsafstande A (alle mål i mm).

Afstand (A) anvendes i midterste strøfelter og afstand (B) ved strøstød, afspændingsspor samt ved yderste strøfelt.
Afstand (B) er lig med afstand (A) ÷10 % (eks. 600 mm ÷10 % = 540 mm).

Afstand (C), fra strøende til midt opklodsning, max. 80 mm.

Opklodsningerne i en strørække skal forskydes i forhold til opklodsningerne i naborækken svarende til A/2 (eks. 600 mm / 2 = 300 mm).


5.

Opklodsningsafstande afhænger af strødimension og –type samt gulvets anvendelse.

I skemaet ses opklodsningsafstande (A) for savskåret strøer, type D, og for laminerede strøer, type E. Desuden ses opklodsningsafstande i forhold til gulvets anvendelse: bolig, kontorer / let erhverv samt samlingslokaler.

Strøtype og størrelse

Bredde x højde

Bolig

Kontorer / let erhverv

Samlings-
lokaler

A

A

A

 

 

D

56 x 38

540

470

430

45 x 45

600

520

470

45 x 70

930

810

740

50 x 100

1370

1200

1090


E

40 x 39

550

480

440

40 x 63

890

780

700


6.

Opklodsninger udføres af formstabilt materiale. Alle opklodsninger skal fæstes til strøerne.

Anvendes blødt materiale til forbedring af trinlydniveauet skal dette være limet under en trykfordelende brik af krydsfiner. Søm til befæstning af opklodsning må ikke gå ned i det bløde materiale eller berøre betonen.

Ved udskæring i strøer skal der opklodses tæt på begge sider af udskæringen.

Strøstød kan være understøttet af en fælles opklodsning, hvis opklodsningen i strøretningen har en længde på mindst 125 mm.


7.

Læg brædderne i et uregelmæssigt mønster. Brædderne lægges tæt sammen, men bør ikke slås hårdt sammen.
Bræddestødene fordeles mest muligt. Afstanden (A) mellem bræddestød i to på hinanden følgende rækker skal være minimum 250 mm (fig. 7). Ved lægning af lamelparket bør stavstød i en brædderække ikke ligge på linie med stavstød i naborækken, men skal spredes mest muligt.

Bræddestød må i samme fag ikke forekomme tættere end for hvert tredje bræt.

Afstande til vægge og faste installationer skal være 1,5 mm pr. m på tværs af gulvfladen i begge sider (B) og 1 mm pr. m på langs af gulvfladen i begge ender (C), alle dog minimum 12 mm.

Brædderne i den sidste række tilpasses og slås forsigtigt på plads med et gulvjern.


8.

Brædderne sømmes fordækt under 45° hældning til strøerne.

Anvend Junckers J-søm eller 2,5 x 50 mm T-maskinsøm eller 2,8 x 65 mm hånddykkere. Ved håndsømning forbores med 2 - 2,5 mm bor.

Der må ikke sømmes tættere end 50 mm på bræddestød (bræddeender).


9.

Ved rørgennemføringer bores et hul i brættet. Hullet (A) skal have en diameter, der er min. 24 mm større end rørets diameter.

Der saves en klods af i en skrå vinkel. Efter lægning af brættet limes klodsen på med Junckers Sylvafix lim. Som afslutning kan Junckers radiatorrossetter anvendes.

Ved dørkarme o.l. er det vigtigt at det nederste af dørkarmen skæres til således, at gulvet uhindret kan passere under dørkarmen. Som afslutning af gulvet ved døre o.l. anvendes Junckers dørtrin eller, hvis gulvet skal tilpasses anden gulvbelægning, Junckers overgangsstykke.


10. SØMNING TIL EKSISTERENDE TRÆGULV

Brædderne kan sømmes til selvbærende undergulv af krydsfiner, spånplade eller gulvbrædder (hvis undergulvet er af spånplade, skal der bruges skruer – ikke søm). Undergulvet skal i sig selv have en tilfredsstillende bæreevne samt være tørt og plant (pkt. 1).

For at undgå knirk kan det være nødvendigt at eftersømme/skrue undergulvet.

Der anvendes et mellemlag af Junckersfelt eller gulvpap, 500 gram/m². Mellemlaget stødes tæt sammen.

Det bedste resultat opnås ved sømning i linier over eksisterende strøer/bjælker. Hvis strø-/ bjælkeafstanden er større end 600 mm sømmes der alternativt med en afstand på max. 450 mm direkte i undergulvet. Se også pkt. 7-9.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf