Din tryghed og data-sikkerhed er vores privilegie

Privatlivspolitik & Disclaimer

Privatlivspolitik & Disclaimer

 

Retslige bemærkninger. Dette website tilhører og administreres af F. Junckers Industrier A/S og/eller dets datterselskaber ("Junckers").

Ved at benytte dette website anses brugeren for at have tiltrådt disse BRUGERBETINGELSER.

Ophavsret

Ophavsretten til materialet og softwaren på dette website tilhører Junckers.

Junckers tillader dig at se og downloade materiale fra dette website til personlig, ikke-erhvervsmæssig brug. Tilladelsen indebærer ingen overdragelse af rettigheder til materialet eller softwaren og er undergivet følgende begrænsninger:

Ved at benytte dette website anses du for for at have tiltrådt disse BRUGERBETINGELSER.

 1. Angivelse af ophavsret og andre beskyttede rettigheder skal bibeholdes.
 2. Du må ikke foretage ændringer i materialet.
 3. Intet materiale må kopieres, reproduceres, udsendes, genudgives, oploades, opslås, overføres eller videregives på nogen måde.

Ansvarsfraskrivelse

Dette website, alle de heri indeholdte oplysninger og materiale samt funktioner og programmel tilgængeligt herpå stilles til rådighed, som det er og forefindes uden udtrykkelig eller stiltiende garanti af nogen art, heller ikke for anvendelighed eller egnethed til bestemte formål, ligesom der heller ikke ydes garanti for, at anvendelsen ikke krænker tredjemands rettigheder.

JUNCKERS indestår ikke for, at oplysningerne er korrekte eller fuldstændige eller for pålideligheden af anbefalinger, vurderinger, anvisninger eller andre oplysninger vist, beregnet eller distribueret via dette website. Ændringer kan til enhver tid foretages i oplysninger, ydelser og software, der er tilgængelige på dette website samt de heri beskrevne produkter.

Junckers påtager sig intet ansvar for websites tilhørende andre end Junckers, som brugeren kan få adgang til fra dette website.

Ansvarsbegrænsning

I intet tilfælde er Junckers erstatningsansvarlig for tab, hverken direkte, indirekte, særlige eller følgetab (inkl. tabt fortjeneste, forretningsafbrydelse, tab af programmer eller andre data på dit informationsbehandlingssystem eller andet), der er forårsaget af eller kan henføres til benyttelse (eller manglende mulighed for benyttelse) af dette website, herunder funktionssvigt, fejl eller udeladelser i oplysningerne, ydelserne eller software, der er tilgængelig herpå. Ansvarsbegrænsningen gælder, selv om Junckers udtrykkelig er blevet gjort opmærksom på muligheden for skade

Internationale brugere og lovvalg

Junckers garanterer ikke, at materiale eller produkter på dette website er anvendelige eller tilgængelige alle steder. Disse vilkår og betingelser er undergivet dansk ret.

Integritetspolitik

Junckers Industrier A/S respekterer integriteten hos enhver, der besøger vores website. Denne integritetspolitik skitserer, hvordan Junckers kan opsamle og anvende information.

Politik for behandling og beskyttelse af personoplysninger

Databeskyttelsespolitikken gælder for F. Junckers Industrier A/S (virksomheden).

Politikken skal hjælpe til at sikre og dokumentere, at virksomheden beskytter sine personoplysninger i overensstemmelse med reglerne for behandling af personoplysninger. Politikken bidrager desuden til, at virksomheden oplyser om behandlingen og brugen af de registrerede personoplysninger.

Politikken gennemgås hvert år.

FORTEGNELSE OVER BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER

Virksomheden behandler personoplysninger om:

 •  Medarbejdere
 •  Kunder
 •  Leverandører

Virksomheden har udarbejdet en fortegnelse over behandlingen af personoplysninger. Fortegnelsen giver overblik over de behandlinger, som virksomheden er ansvarlig for. 
Personoplysningerne er en forudsætning for, at Virksomheden kan indgå ansættelses-, kunde- og leverandørkontrakter.

INDSAMLING AF OPLYSNING MED COOKIES

Når du besøger vores og bruger vores hjemmesider, indsamler vi oplysninger om dig ved brug af cookies. Disse oplysninger omfatter din browsertype, dine søgetermer på vores hjemmesider, din IP-adresse og enhedsoplysninger om din computer, telefon, operativsystem mv. (herefter benævnt ”Cookiedata”). Cookiedata anvender vi generelt til at forbedre vores hjemmesider og fremadrettet at forbedre konverteringen på vores hjemmesider samt foretage målrettet markedsføring.
Vores behandling af Cookiedata foretages, fordi behandlingen er nødvendig for, at vi kan varetage vores legitime interesser i at forsøge at forhindre ugyldige log-ins ved at tjekke brugerens lokalisering, forbedre den samlede brugeroplevelse ved brug at vores produkt og tilbyde vores kunder de mest relevante tilbud. 
Hvis vi sender direkte markedsføring til dig i form af nyhedsbreve, tilbud eller lignende, beder vi om dit samtykke herom forinden. Du kan altid afmelde dig igen via link i nyhedsbrevet.
Generelt kan altid trække dit samtykke tilbage ved at tage kontakt til os på kontaktoplysninger anført nederst i denne politik. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, sletter vi de personoplysninger, vi har behandlet på baggrund af dit samtykke, medmindre visse af personoplysningerne lovligt fortsat kan behandles.
Hvis vi fremadrettet vil behandle dine personoplysninger på en måde som ikke er beskrevet ovenfor, og som kræver dit samtykke, vil vi kontakte dig og bede om samtykke til den ændrede databehandling.

BEHANDLINGENS FORMÅL OG LOVLIGHED

Personoplysningerne behandles og arkiveres i forbindelse med:

 • Personaleadministration, herunder rekruttering, ansættelse, fratrædelse og udbetaling af løn 
 • Stamdata for kunder samt ordrer og salg
 • Stamdata for leverandører samt rekvisitioner og køb
 • IT og It-sikkerhed i virksomheden Økonomi og Finans
 • Support, kundeservice og rådgivning Kommunikation og markedsføring
 • Kontrakter (juridiske aftaler) Statistik

Virksomheden benytter ikke personoplysningerne til andre formål end de listede. Virksomheden indsamler ikke flere personoplysninger end nødvendigt i forhold til opfyldelse af formålet.

OPBEVARING OG SLETNING

Virksomheden har indført følgende overordnede retningslinjer for opbevaring og sletning af personoplysninger:

Opbevaring

 • Personoplysninger opbevares i fysiske mapper.
 • Personoplysninger opbevares i it-systemer og på serverdrev.
 • Personoplysninger opbevares ikke længere, end hvad der er nødvendigt for formålet med databehandlingen.

Sletning

Vi sørger løbende for at slette personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål vi har indsamlet dem til. Vi beholder dog dine personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med bogføringsdata omfattet af bogføringsloven. Hvis du har spørgsmål til vores opbevaring af personoplysninger, kan du henvende dig på de kontaktoplysninger der er anført nederst i denne politik.

DATASIKKERHED

Virksomheden har gennemført en risikovurdering og følgende sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse af personoplysninger:

 • Kun medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for adgang til de registrerede personoplysninger, har adgang hertil enten fysisk eller gennem it-systemer med rettighedsstyring.
 • Alle computere har adgangskode, og medarbejderne må ikke overlade deres adgangskoder til andre.
 • Bærbare Computere skal have installeret firewall og antivirusprogram, der løbende opdateres. De resterende stationære Computere er beskyttet af virksomhedens firewall.
 • Personoplysninger slettes på forsvarlig vis ved udfasning og reparation af it-udstyr.
 • USB-nøgler, eksterne harddiske mv. med personoplysninger skal opbevares i aflåst skuffe eller skab.
 • Fysiske mapper er placeret på aflåst kontor eller i aflåste skabe.
 • Personoplysninger i fysiske mapper slettes ved makulering.
 • Alle medarbejdere skal modtage instruktion i, hvad de må gøre med personoplysninger samt, hvordan personoplysninger skal beskyttes.

VIDEREGIVELSE

Vi videregiver kun personoplysninger til andre, hvis lovgivningen tillader det.
Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører kaldes databehandlere og behandler i visse tilfælde vores indsamlede persondata i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun vores indsamlede persondata efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.
Personoplysninger om medarbejdere kan blive videregivet til offentlige myndigheder fx SKAT, Udbetaling Danmark, fagforeninger, banker og pensionsselskaber.

DATABEHANDLERE

Virksomheden benytter udelukkende databehandlere, såfremt databehandlerne stiller de fornødne garantier for, at de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til opfyldelse af persondatarettens krav. Alle databehandlere underskriver en databehandleraftale forinden behandlingen iværksættes.

RETTIGHEDER

Virksomheden varetager den registreredes rettigheder, herunder retten til indsigt, tilbagetrækning af samtykke, berigtigelse og sletning og orienterer de registrerede om virksomhedens behandlinger af personoplysninger. Registrerede har ligeledes ret til at klage til Datatilsynet. 
Hvis du ønsker at gøre brug af rettighederne beskrevet ovenfor skal du henvende dig på de kontaktoplys-ninger du finder til sidste i denne politik. Hvis du ønsker at klage og vores behandling af dine personoplys-ninger kan dette ske til datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

BRUD PÅ PERSONDATASIKKERHEDEN

I tilfælde af brud på persondatasikkerheden, anmelder virksomheden hurtigst muligt og inden 72 timer bruddet til Datatilsynet. Group Finance Manager er ansvarlig for, at dette sker. I anmeldelsen beskrives bruddet, hvilke grupper af personer, det vedrører og, hvilke konsekvenser bruddet kan få for disse personer samt, hvordan Virksomheden har eller vil afhjælpe bruddet. I tilfælde, hvor bruddet indebærer en høj risiko for de personer, om hvem Virksomheden behandler personoplysninger, vil Virksomheden endvidere underrette disse. Virksomheden dokumenterer alle brud på persondatasikkerheden på et særskilt serverdrev som ganske få har adgang til.

KONTAKT

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller hvis du vil gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på GDPR@junckers.com

Andre data

I nogle tilfælde vil vi automatisk opsamle tekniske informationer, som ikke er personligt identificerbare, som for eksempel hvilken type browser du anvender, hvilken type operativsystem du benytter, og fra hvilket domænenavn du kom, da du besøgte vores site.

Cookies

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf