STAVPARKET
LÆGNINGSVEJLEDNING

C 9.0

 

C 9.0

 


              Figur 1

1. GENEREL INFORMATION

Stavsparket også kaldet sildebensparket er sammen med andre mønstergulve en klassisk type af trægulve, der har været kendt i århundreder. Forskellige lande har indarbejdet forskellige håndværksmæssige traditioner for lægning og behandling af gulvene, som Junckers har stor respekt for.

Nærværende dokument skal derfor ses som Junckers’ vejledning i lægning og færdigbehandling af den type gulve, velvidende at dette kan afvige fra lokale normer.

Junckers stavparket har gennemgået en grundig kvalitetskontrol på fabrikken - det er dog vigtigt også at kontrollere for fejl og mangler inden og under lægningen.

Stavene leveres ubehandlede og skal efter installation afslibes og overfladebehandles (se afsnittet om overfladebehandling). Nedlimes stavene, skal der gå min. 24 timer efter limning, inden afslibning foretages.

STAVDIMENSIONER

15 og 22 mm kort stav:
-  58,3 x 467,6 mm

15 og 22 mm lang stav:
-  62,1 x 623,5 mm 

Afhængig af parketmønster leveres stavene i bundter, som er mærket med højre- og venstrestave (se figur 1). Det er vigtigt at stavene holdes adskilt indtil lægningen. Højre- og venstrestav bruges fx. ved sildebensmønster.

For at gøre det enkelt for entreprenør og gulvlægger og samtidig skabe det bedste resultat for et klassisk, massivt trægulv tilbyder Junckers en komplet systemløsning til brug for installation af stavparketgulve.

Nedenfor anvises de produkter, der indgår i installationsprocessen.


Junckers stavparket kan bla. benyttes til følgende mønstergulve:

Sildeben
Her bruges: Højre- og venstrestav i alle stavdimensioner

 

Stige
Her bruges: Højrestav i alle stavdimensioner

Kvadrat
Her bruges: Højre- og venstrestav i alle stavdimensioner


Engelsk
Her bruges: Højre- og venstrestav i dimensionen 22 x 58,3 x 467,6 mm samt mønsterklodser på 88 x 88 mm

Skråtavl
Her bruges: Højre- og venstrestav i alle stavdimensioner (her vist med kortstav)


Modtagelse
Inden materialerne leveres skal den relative luftfugtighed i byggeriet ligge indenfor det relative luftfugtighedsinterval, der forventes, når byggeriet er taget i brug, f.eks. 35–65 %, og temperaturen skal være ca. 20 °C.

Såfremt ovenstående krav til temperatur og luftfugtighed ikke kan overholdes, bedes dette drøftet med Junckers inden levering. Af hensyn til temperaturen bør stavene leveres 1-2 døgn inden lægningen påbegyndes.

Udpakningen af parketstave til mønstre som fx. sildeben, kvadrat m.m. skal først ske umiddelbart før lægning, da det er vigtigt, at de er så tæt på produktionsmål som muligt.


Klimatiske forhold
For at minimere bevægelser i gulvet som følge af svingninger i den relative luftfugtighed, bør RF være stabil gennem længere perioder, og luftfugtighedsintervallet, dvs. forskellen mellem lavest og højest forekommende RF over året, bør ikke overstige 25-30 %-point. Eksempler på luftfugtighedsintervaller: 25-50 % og 35-65 % RF. Nedenstående anvisninger er baseret på intervallet 35-65 % RF.

Ved forventede klimatiske afvigelser i forhold til det anbefalede fugtinterval kontaktes Junckers Tekniske Service.


Før gulvlægningen
Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen bør der være konstant varme på. Betonstøbninger, afretningslag og andre indvendige arbejder, der kan tilføre bygningen fugt, fx. flisearbejde og grundlæggende malerarbejde, skal ligeledes være afsluttet.


Gulvvarme
En forudsætning for benyttelse af stavparket ved gulvvarme er, at der kan opnås en fuldstændig jævn varmefordeling, samt at overfladetemperaturen på parketstavene er max. 27 °C. Gulvvarmen skal være slukket 2 dage, før nedlægning påbegyndes, og hæves langsomt efter nedlægningen med max. 5 °C hver anden dag.

Dog skal arbejdstemperaturen for limen være min. 15 °C. Ved gulvvarme er det typisk, at de fuger, der altid er i et trægulv i fyringssæsonen, bliver en anelse større, end hvis der opvarmes ved hjælp af radiatorer.


2. INSTALLATION

Stavene kan
- Skrues, sømmes eller limes på et underlag af gulvkrydsfiner/eksisterende trægulv,
- Skrues eller limes på gulvspånplade.
- Fuldlimes til et undergulv af beton eller pudslag.

Alle typer af underlag skal være helt renset for eventuelt fedt og snavs inden nedlimningen af stavene.

Fugtindholdet i det træbaserede underlag må max. være 12 % og for beton/pudslag max. 95 % RF (se også afsnittet om Beton/pudslag).

- Ved skruning/sømning lægges en 500 grams gulvpap mellem træundergulv og stave for at undgå utilsigtede klapre-/knirkelyde mellem stave og underlag.
- Ved sømning/skruning fastgøres hver stav 45° fordækt, med min. 2 søm eller skruer pr. stav.


Fastgørelse:

15 mm stave:
-  Junckers J-Søm eller 45 mm T-søm til sømpistol.
-  Skruning med 35 mm Monta-Flex skruer.
-  Til limning anvendes Junckers Parket Lim.

22 mm stave:
- Junckers J-Søm eller 65 mm T-søm til sømpistol.
- Skruning med 45 mm Monta-Flex skruer.
- Til limning anvendes Junckers Parket Lim.

Ved skruning kan det være nødvendigt at forbore (brug et bor med lidt mindre diameter end skruen).

PARKET LIM
Til fuldlimning af trægulve.

Massive parketstave fra Junckers må IKKE limes i fer og not. Dog må stave med længde mindre end 100 mm undtagelsesvis limes i fer og not ved endestødssamlinger mod væg eller bort/frise, samt i fer og not ved den sidste gennemgående stavrække ved væggen.

Skal gulvet afsluttes med en bort, se vejledning vedr. sildebensmønster.


Eksisterende trægulv:
Stavene monteres, så deres længderetning er modsat det eksisterende gulv. For at opnå den rette planhed kan undergulvet rettes op ved afhøvling, udspartling eller evt. med en min. 15 mm træplade. Benyttes en træplade, kan den oprindelige læggeretning bevares. Sørg for, at det eksisterende trægulv er ordentlig fastgjort og uden generende mislyde.

Pladegulv - krydsfinér:
Benyttes plader på 19 mm lægges strøerne med max. 520 mm centerafstand. Når krydsfinéren lægges på eksisterende gulv, kan der benyttes plader på 15 mm. Pladerne skal monteres i henhold til producentens anvisning. Krydsfinérpladerne limes i fer og not.

Pladegulv - Spånplade:
Der skal benyttes godkendte gulvspånplader på 22 mm som lægges på strøer med max. 600 mm centerafstand. Er det på eksisterende gulv, man lægger gulvspånplade, skal man bruge godkendte gulvspånplader på min. 16 mm. Pladerne skal monteres i henhold til producentens anvisning. Spånpladerne limes i fer og not.

Beton/pudslag:
Inden gulvlægningen påbegyndes, skal det sikres, at restporefugten i underlaget ikke er højere end 95% RF. Ved gulvvarme må restporefugten ikke overstige 85% RF, og samtidig skal gulvvarmeanlægget være slukket, mens lægningen udføres.

 • Inden limningen påbegyndes, skal der laves en fugtspærring med Junckers flydende Fugtspærre.
 • Herefter påføres Parket Lim med Junckers Limspartel (Type J11) der holdes i en vinkel under 45°.
 • Der anvendes ca. 0,5 liter pr. m² afhængig af underlagets sugeevne, struktur og planhed.
 • Påfør ikke mere lim, end at lægningen af stavene er afsluttet inden for 20 min.

Ved alle ovennævnte underlag gælder, at undergulvet inden udlægning af stave skal have en planhed, der ikke afviger mere end 2 mm på en 1,5 meter retholt. Afvigelsen måles som åbninger under retholtet. Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder skal være afrettet.

FLYDENDE FUGTSPÆRRE
 


10-brætsmål:
Træ svinder/udvider sig en smule ved skift i temperatur og luftfugtighed. Det er derfor nødvendigt at anvende et 10-brætsmål ved de parketmønstre, hvor stavene ligger parallelt over større afstande, f.eks. stigemønster.
10-brætsmålet angiver den bredde, som 10 stave forventes at have i den fugtigste periode.

10-brætsmålet for Junckers stavparket ved relativ luftfugtighed mellem 35-65 % og en temperatur på 18-22 ˚C:

 • Kortstave, 58,3 mm: 584,0–584,5 mm
 • Langstave, 62,2 mm: 623,5–624,0 mm

Afstand til vægge samt dilatationsfuger:
Da gulvet skal have plads til at arbejde under skiftende klimaforhold, holdes følgende afstande til vægge og faste installationer:

 • 12 mm for rum med bredde eller længde op til 12 m.
 • Herefter holdes et tillæg på 0,5 mm pr. m.
 • Eksempel: 30 m bredt/langt rum: 12 mm + (18x0,5) = 21 mm.

Vi anbefaler, at der etableres dilatationsfuger i følgende tilfælde:

 • Hvor der er store variationer i temperatur og luftfugtighed.
 • Ved særligt store gulvarealer, eller hvor gulvet naturligt er opdelt af døre og lignende.

Endvidere skal en evt. dilatationsfuge i den underliggende konstruktion føres med op gennem trægulvet, hvis dette fuldlimes til underlaget.

Er man i tvivl, kontaktes Junckers Tekniske Service.


3. LÆGNINGSVEJLEDNING
    SILDEBENSMØNSTER


3A. Sildeben

De to midterlinier i rummet (linie A og C) markeres med kridtstreg eller snor 90° vinkelret på hinanden.

1/3 stavbredde til venstre for midterlinien trækkes en arbejdslinie med snor eller kridtstreg (linie B).


3B. Sildeben

Hjørnerne på stavene skal flugte med arbejdslinien (linie B).

For at styre læggeretningen i udgangsrækken kan midterlinien (linie C) bruges som styrelinie for hjørnerne på hhv. højre- og venstrestavene (se figur).

Venstrestave lægges til højre og højrestave lægges til venstre.


3C. Sildeben

Det er meget vigtigt, at man under hele lægningen sikrer sig, at stavene ligger i 90° vinkel.

Specielt ved udgangsrækkerne (de to første rækker stave der lægges ned gennem rummet) er det vigtigt, at disse rækker ligger præcist i 90° vinkel.


3D. Sildeben

Når udgangsrækken er lagt, er det en fordel at lade limen tørre natten over, inden den videre gulvlægning fortsættes. Sørg for at skrabe overskudslim af gulvet.

Husk ved limning løbende at belaste gulvet under lægningen, så stavene sidder godt fast i limen. Brug evt. stavpakker eller limspande.


3E. sildeben

Når udgangsrækken er tør, kan man fortsætte lægningen af sildebensmønsteret.

Påfør ikke mere lim, end at stavene kan lægges inden for ca. 20 min.


3F. Sildeben

Ved afskæringer ud til bort eller væg, hvor stavene bliver mindre end 100 mm, limes der undtagelsesvist i stavenes fer og not.


4. LÆGNINGSVEJLEDNING
    STIGEMØNSTER


4A. Stige

Midten af gulvet ved de to endevægge afmærkes med en snor eller kridtstreg (linie A).

Udfaldet af gulvet ved væggene opmåles, med udgangspunkt fra midterlinien. Der kan enten startes, så midterlinien går gennem en vange, eller så midterlinien går gennem midt på rækken af trin (efterfølgende vist med udgangspunkt midt i vange).

Der trækkes en arbejdslinie ½ stavbredde til venstre for afmærkningen (linie B).


4B. Stige

For at sikre sig, at de første stavrækker ikke bevæger sig, kan der i arbejdslinien skrues en anslagsliste (C) fast til underlaget.

Den første vange i stigemønsteret nedlimes i arbejdslinien (stødes mod anslagslisten) i hele rummets længde.


4C. Stige

Trinene nedlimes vinkelret på vangen i 90°. Det er meget vigtigt, at vinkelretheden løbende kontrolleres af hensyn til det færdige resultat.

Husk ved limning løbende at belaste gulvet under lægningen, så stavene sidder godt fast i limen. Brug evt. stavpakker eller limspande.


4D. Stige

Trinene på hver side af vangerne skal ligge lige over for hinanden, hvilket kan sikres ved at markere med en snor eller kridtstreg.


5. LÆGNINGSVEJLEDNING
    KVADRATMØNSTER


5A. Kvadrat

De to midterlinier i rummet (linie A og B) markeres med kridtstreg eller snor 90° vinkelret på hinanden.


5B. Kvadrat

For at sikre, at de første kvadrater ikke bevæger sig, kan der i midterlinien skrues en anslagsliste (C) fast til underlaget.

Udfaldet af gulvet ved væggene opmåles, med udgangspunkt fra midterlinierne. Der kan enten startes med et helt eller halvt kvadrat fra midterlinien (her vist med et halvt kvadrat fra midterlinien B).

Gulvet bliver smukkest, hvis tilpasningstykkerne ved væggene bliver større end et halvt kvadrat.


5C. Kvadrat

Stavene nedlimes i kvadrater, som ligger i 90° vinkel i forhold til hinanden. Der skal lægges skiftevis højre- og venstrestave.

Husk ved limning løbende at belaste gulvet under lægningen, så stavene sidder godt fast i limen. Brug evt. stavpakker eller limspande.


5D. Kvadrat

The squares are laid through the entire room before the next row of squares is started.


6. LÆGNINGSVEJLEDNING
    ENGELSK MØNSTER


6A. Engelsk

Gulvet kan lægges enten i 90° eller 45° vinkel i rummet (henholdsvis linie A og B).

Midten af gulvet ved de to endevægge afmærkes og markeres med en snor eller kridtstreg (linie A og linie C).

Nedenfor er gulvet vist lagt i 90° vinkel.

Kvadraterne består af 5 stave med 4 mønster-klodser.


6B. Engelsk

For at sikre, at stavene ikke bevæger sig, monteres en anslagsliste (D) i arbejdslinien (linie A).

Udfaldet af gulvet ved væggene opmåles, med udgangspunkt fra midterlinierne. Der kan enten startes med et helt eller halvt kvadrat fra midterlinien (her vist med et halvt kvadrat fra midterlinien C og et helt fra A).

Det er vigtigt, at stavene nedlægges vinkelret 90° på arbejdslinien. Der lægges skiftevis kvadrater af højre- og venstrestave.


6C. Engelsk

Udgangsrækken (1. række kvadrater med klodser) lægges gennemgående i hele rummet, inden næste række kvadrater påbegyndes.

Kontroller løbende, at stavene ligger vinkelret 90°.

Mønster-klodserne leveres med not på alle sider. Der bruges løs fer på sider, hvor klodserne støder mod stavenes notside.

Husk ved limning løbende at belaste gulvet under lægningen, så stavene sidder godt fast i limen. Brug evt. stavpakker eller limspande.


7. LÆGNINGSVEJLEDNING
    SKRÅTAVLSMØNSTER


7A. Skråtavl

De to midterlinier i rummet (linie A og C) markeres med kridtstreg eller snor 90° vinkelret på hinanden.

82 mm til venstre for afmærkningen trækkes en arbejdslinie med snor eller kridtstreg (linie B).


7B. Skråtavl

Udgangsrækken (første række i felter af 4 stave) udlægges ned gennem rummet. Hjørnerne på stavene skal flugte med arbejdslinien (linie B). Specielt ved udgangsrækken er det vigtigt, at stavene ligger 100% i vinkel. Linie C kan bruges til at styre vinklen ved at lade hjørnerne flugte denne (se figur).

Når udgangsrækken er lagt, er det en fordel at lade limen tørre natten over, inden den videre gulvlægning fortsættes. Sørg for at skrabe overskudslim af gulvet.


7C. skråtavl

Når udgangsrækkens lim er tør, kan man fortsætte lægningen.

Stavene leveres i bundter som er mærket med højre- og venstrestave. Da højre- og venstrestavene skal ligge skiftevis, er det vigtigt at holde stavene adskilt indtil lægningen.


7D. Skråtavl

Det er meget vigtigt, at man under hele lægningen løbende sikrer sig, at felterne med 4 stave ligger 90° vinkelret.

Husk ved limning løbende at belaste gulvet under lægningen, så stavene sidder godt fast i limen. Brug evt. stavpakker eller limspande.  


8. AFSLUTNING MED BORT

Gulvet kan rammes flot ind med en bort i samme træsort som det øvrige gulv, eller det kan udføres i en anden træsort for større kontrast. Følgende beskrivelse er vist med gulv i Sildebensmønster.


8A. Bort

Skal gulvet afsluttes med en bort ved væggene, afskæres gulvet i den ønskede afstand fra væggen svarende til den ønskede bredde på borten, fx 5 x stavbredden + luft ved væggen.

Eksempel med stavbredde 58,3 mm, hvor der ønskes 5 stave som bort:
5 x 58,3 + 12 mm til luft = 303,5 mm.


8B. Bort

For at borten kan monteres i stavene, der afslutter sildebensmønsteret, fræses en not i gulvet med en overfræser.

Noten skal passe til tykkelsen på stavenes fer.


8C. Bort

Inden nedlimning skæres stavene til bortens hjørnesamling i smig, og der fræses en not for ilægning af en løs fer.


8D. Bort

Herefter nedlimes stavene til borten.

Husk ved limning løbende at belaste gulvet under lægningen, så stavene sidder godt fast i limen. Brug evt. stavpakker eller limspande.

Inden fodlisten monteres, skal gulvet slibes og overfladebehandles jf. afsnittet om overfladebehandling.


9. VALG AF OVERFLADEBEHANDLING

Et flot gulv kræver en stærk og holdbar overfladebehandling. Der findes 4 muligheder for overfladebehandling af et mønstergulv.

-  Lakering
-  Oliering
-  Oliering + efterfølgende lakering
-  Hardwax oliering

Valg af overfladebehandling afhænger af ønskede egenskaber og udseende for det færdige gulv. Se udførselsmetode og egenskaber ved de forskellige muligheder nedenfor.


Kitning og afslibning af gulvet
Før overfladebehandling påbegyndes, kan gulvet kittes og afslibes således, at der opnås en jævn og glat overflade.

Nedlimes stavene, skal der gå min. 24 timer efter limning inden afslibning foretages.

Til kitning af gulvet anvendes Junckers Basefill.

BASEFILL
Solventbaseret spartelmasse


Sådan slibes gulvet:

 • Mønstergulve slibes normalt først diagonalt og derefter i rummets længderetning. Alternativt kan gulvet slibes i den retning, hvor lyset kommer fra.
 • Hele gulvfladen finpudses i den retning, hvor lyset kommer fra.
 • Afsluttende afslibning skal ske med korn 120–150.
 • Efter afslibning støvsuges omhyggeligt for at undgå urenheder i den efterfølgende overfladebehandling

10. LAKERING

Lakering vælges, når der ønskes en slidstærk overflade, der kræver et minimum af vedligeholdelse.

Grundlakering af ubehandlet gulv

 • Påfør GrundLak i et jævnt lag med en korthåret rulle.
 • Mellemslib tidligst efter 2 timer med slibenet korn 120-150 monteret polermaskine.
 • Slibestøv fjernes ved støvsugning, og gulvet aftørres med en hårdt opvredet klud.

Jævn fordeling af lakken skal sikres fra starten. Lakken må ikke hældes ud, men skal påføres jævnt med en malerrulle. Hvis lakken hældes ud, opstår der risiko for misfarvning af træet. Specielt eg er følsomt på grund af stort indhold af garvesyre.

GRUNDLAK
Hurtigtørrende grunder.

Færdigbehandling af grundlakeret gulv
Afhængig af gulvets belastning findes der 2 alternative typer lak til færdiglakering af gulvet. Begge typer lak skal påføres i et jævnt lag med enten pensel, korthåret ruller eller lakapplikator. 

 

A) Boliger og andre mindre trafikerede områder

 • Efter grundlakering behandles gulvet med 2 lag Profinish 10 m²/l.
 • Lakering skal ske med minimum 4 timers interval.
 • Profinish fås i 3 forskellige glansgrader: Ultramat, mat og halvblank. 

PROFINISH
Til gulve i boliger og andre andre overflader med let slid

 

B) Stærkt trafikerede områder

 • Efter grundlakering behandles gulvet med 2 lag HP Commercial 10-12 m²/l.
 • Lakering skal ske med minimum 4 timers interval.
 • HP Commercial fås i 3 forskellige glansgrader: Ultramat, mat og halvblank. 

HP COMMERCIAL
Til gulve med stort slid


11. OLIERING

Olieløsning vælges, når farvens dybde i træet ønskes fremhævet. Et gulv med olie skal genbehandles oftere end et gulv med lak, men til gengæld er der bedre mulighed for at udføre partielle reparationer på de dele af gulvet, som er hårdere belastet end andre dele. Dette er vanskeligere med lak, hvor reparationer typisk foretages ved fuldlakering af gulvet.

Ved brug af olie er der mulighed for at anvende både klare og farvede olier.

Grundoliering:
På små arealer påføres olien med klud, pensel eller rulle. På større arealer påføres olien med rulle, moppe eller nylonrondel monteret på polermaskine.

Ved større arealer opdeles gulvet i felter svarende til et areal, der kan olieres på 30 minutter. Sørg for at overlappende kanter mellem de olierede arealer ikke tørrer ud under behandlingen.

Før oliering påbegyndes skal træets overflade fugtes med en klud opvredet i rent vand. Det sikrer god oliemætning og et ensartet udseende. Sørg for at overfladen fugtes ensartet og synligt på hele overfladen. Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.

Påfør 2 lag GulvOlie "vådt i vådt".

 • Dette gøres ved først at påføre ét lag olie.
 • Vent i maksimalt 30 minutter og påfør endnu ét lag olie.
 • Hold øje med at olien står blankt/våd og fordel olien fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.
 • Efter 20-30 minutters bearbejdning, og imens olien stadig er våd, poleres overfladen let med polermaskine monteret en hvid nylonrondel.
 • Til sidst fjernes overskydende olie med en ren fnugfri klud. Sørg for at tørre olien af til en ensartet mat overflade.
 • Områder med indtørret olie, der ikke er absorberet, vil efterlade skjolder på overfladen.
 • Lad tørre i 16-24 timer før færdigbehandling.

Færdigbehandling med GulvOlie:

 • Mellemslib gulvet med polermaskine påmonteret grøn eller sort nylonrondel.
 • Fjern herefter slibestøv med støvsuger.
 • Påfør et tyndt lag GulvOlie til overfladen er mættet og poler med en ren klud til gulvet føles tørt.
 • Olie, som ikke er absorberet skal være fjernet senest 30 minutter efter påføring.

GULVOLIE KLAR ELLER FARVET

Vælges, når farvens dybde i træet ønskes fremhævet,
eller hvis farveløsning ønskes.


12. Oliering + efterfølgende lakering

Ved valg af denne løsning frembringes farvens dybde i træet samtidig med at lakkens slidstyrke opnås.

Grundoliering
Følg anvisninger for grundoliering under punkt 11. - Oliering.

Færdigbehandling med lak

 • Bemærk, at det generelt for alle træsorter er meget vigtigt, at hele gulvfladen er 100% mættet med olie før lakering. Manglende oliemætning skaber risiko for misfarvning.
 • Specielt om eg: Garvesyreindholdet i denne træsort kræver ekstra opmærksomhed.
 • Påfør derfor et tredje lag olie før lakering. Metode som beskrevet under punktet "Færdigbehandling med GulvOlie.
 • Når olien er helt tør mellemslibes med grøn sliberondel.
 • Fjern slibestøv ved støbsugning.
 • ​Påfør 1 lag gulvlak HP Commercial og lad tørre i ca. 4 timer.

Påfør derefter sidste lag lak og lad tørre til lakken er fuldt afhærdet.

Gulvet kan normalt forsigtigt tages i brug efter 24 timer og lakken er fuldt afhærdet efter 72 timer. 

HP COMMERCIAL
2 komponent toplak til
gulve med stort slid


13. Oliering med Professional Hardwax Oil

Professional Hardwax Oil vælges, når man ønsker en gulvløsning, hvor overfladen fremtræder med en mere fyldig og mættet overflade.

Intervaller for vedligeholdelse er ikke så hyppige som ved traditionel oliering, men sammenlignet med lak skal vedligeholdelse ske oftere.

 • Påfør Professional Hardwax Oil i et jævnt lag med rulle eller pensel.
 • Umiddelbart efter bearbejdes olien med polermaskine monteret med gulvklud, hvorved overskydende olie fjernes.
 • Efter minimum 6 timer påføres yderligere et lag olie, og genbearbejdning foretages.
 • Såfremt gulvet efter denne behandling ikke fremstår mættet, gentages behandlingen.
 • Professional Hardwax Oil kan ikke overlakeres.

PROFESSIONAL HARDWAX OIL
Olievoks, der giver gulvet
en fyldig og mættet overflade.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf