A3 DEMONTABELT SPORTSGULV
PROJEKTERINGS- OG LÆGNINGSVEJLEDNING

D 3.1

 

D 3.1

 


1. PROJEKTERINGSVEJLEDNING


 INFORMATION A3 DEMONTABELT GULV

D 1.0

Generel information
Sportsgulvsystemer

D 3.1

Projekterings- og
lægningsvejledning

Tabel 1

1.1 SYSTEMSPECIFIKATION

Junckers demontable A3 sportsgulv er baseret på 22 mm massive parketbrædder samlet som præfabrikerede letvægtspaneler.

Panelerne lægges svømmende på en 10 mm fjedrende underlagsmåtte. Konstruktionshøjde: 32 mm.

Panelerne samles let via fastmonterede samlingsbeslag, fer/not i de langsgående samlinger og ved ilægning af en løs fer i de tværgående samlinger.

Performance:
Gulvsystemet er et såkaldt fladeelastisk sportsgulv med en middel stødabsorption og fjedring, velegnet som midlertidigt sportsgulv til dans, fitness og aerobic samt evt. med opstregninger til en specifik sportsgren. Sportsgulvet er testet og godkendt i henhold til EN 14904:A3.

Fleksibel installation - MidterRække paneler: Ønskes en hurtigere og mere fleksibel lægning tilbydes et MidterRække panel, der gør det muligt at lægge gulvet i to retninger samtidigt.

Overgangsrampe: Tilhørende støtte- og beskyttelsesrampe sikrer god stabilitet til gulvet omkreds.

Transportvogne: Junckers specielt designede transportvogne gør opbevaring og flytning af de enkelte paneler let.

Læs alt information: Bemærk at informationen for dette gulvsystem først er fyldestgørende, når Generel information samt Projekterings- og lægningsvejledning er sammenholdt, se tabel 1.


1.2 GENERELLE KRAV

Klimatiske forudsætninger:
Den relative luftfugtighed i bygningen skal ligge mellem 35 og 65 %. Temperaturen skal være mellem 18 og 25 °C. Panelerne skal opbevares og/eller akklimatiseres i samme relative luftfugtighed, som når gulvet er i brug. Pludselige ændringer i den relative luftfugtighed kan medføre cupping af panelerne. 

Tidsramme for brug:
Gulvet anbefales til brug i op til 10 dage. Hvis der er behov for et demontabelt gulv ud over de 10 dage, anbefales gulvsystemerne Arena Master eller Pro Complete 44.

Undergulvets planhed: Undergulvet skal være plant iht. anbefalinger i afsnit 1.8, Undergulvets planhed.

Bagstops og tungt udstyr:
Hvis flytbare bagstops placeres på gulvet, skal der anvendes en krydsfinerplade i stedet for foam i området under bagstoppet. Til hver flytbare bagstop kræves typisk et 2,4 x 2,4 m krydsfinerområde i en tykkelse, der matcher foamtykkelsen.

Når tungt udstyr flyttes over gulvet, dvs. bagstops og sakselifte, skal der altid bruges 1 lag 18 mm krydsfinerplade i transportområdet til at beskytte spillefladen.

Malede arealer og lak påført on site.
Hvis større arealer af gulvet skal males og hvis der skal lakeres on site, bør påføring ske ved brug af en rulle. For at forhindre / minimere sidebinding af panelerne skal gulvet skilles ad inden for de første 72 timer efter påføring af maling / lak. Brug en stanleykniv til for at skabe et rent brud mellem panelerne første gang gulvet adskilles. Brug altid det anbefalede forbrug af maling / lak pr. m².


1.3 GULVKOMPONENTER - A3 DEMONTABELT GULV

 1. Junckers 22 mm massive gulvpaneler
  Træsort, sortering og overflade:
  Bøg, Premium, silkemat lakeret.

  Bredde x Længde:
  Helt panel: 513 x 1800 mm
  Halvt panel: 513 x 900 mm
 2. Beslag
  Præmonteret metalsamlebeslag
 3. Mellemlag
  Junckers Sportsfoam
 4. Fugtspærre på beton
  Junckers SylvaThene Fugtspærre,
  0,20 mm PE-folie 4 x 25 m ruller
 5. Overgangsrampe
  Sortmalet aluminium

Fig. 1


1.4 SYSTEMETS BÆREEVNE

Gulvsystemets bæreevne afhænger af belastningsform og fremgår af tabel 1.

Se endvidere datablad D 1.0 – Gulvenes Stivhed og Bæreevne.

TABEL 2

Belastningstyper

System

Fladelast
Per m²

Punktlast
ø25 mm

Punktlast
100x100 mm

Hjullast

A3

1.000 kg 

350 kg 

400 kg

Se D 1.0 Tabel 1

1.5 VALG AF UNDERGULV

Undergulvet skal være selvbærende og kan være udført af beton, letbeton eller i forbindelse med renovering være et eksisterende sportsgulv med f.eks. en syntetisk eller træbaseret gulvbelægning.

Undergulvets elasticitet har en direkte indvirkning på det færdige gulvs egenskaber hvad angår nedbøjning, støddæmpning og boldrefleksion.

Ved renoveringsopgaver må eksisterende gulves elasticitet og bæreevne vurderes i forhold til gulvets anvendelse.

Hvor der i samme gulvflade indgår flere undergulvstyper, bør disse tilstræbes udført med ensartet elasticitet og planhed, således at det færdige gulv opnår en ensartet virkemåde.


1.6 FØR GULVLÆGNING PÅBEGYNDES

Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen bør der være konstant varme på.

Betonstøbninger, herunder indstøbning af bøsninger til f.eks. netstolper samt afretningslag og andre indvendige arbejder, der kan tilføre bygningen fugt, f.eks. grundlæggende malerarbejde, skal ligeledes være afsluttet.

Inden materialerne leveres skal den relative luftfugtighed i byggeriet ligge indenfor det luftfugtighedsinterval, der forventes, når byggeriet er taget i brug. Rumtemperaturen skal være ca. 20 °C.


1.7 FUGTISOLERING

Betonundergulve
Restporefugten i betonen må max. være 85 % RF. På betonundergulve kræves der isolering mod byggefugt. På terrændæk tillige mod jordfugt.

Fugtisoleringen etableres ved udlægning af en fugtspærre, min. 0,20 mm  PE-folie, f.eks. Junckers SylvaThene fugtspærre, med tapede overlæg, direkte på betonen. 

Træbaserede undergulve
Fugtindholdet i et træbaseret undergulv skal være i ligevægt med rummets relative luftfugtighed. Dvs. 6-12 % fugtindhold.

Ved renoveringsopgaver, hvor svømmende gulvsystemer lægges på eksisterende undergulve af træbaserede materialer, skal det sikres, at hele konstruktionsopbygningen er fugtteknisk korrekt udført.

Som hovedregel udlægges der ingen fugtspærre ovenpå eksisterende trægulve, idet dette kan medføre fare for svampeangreb i underkonstruktionen.

1.8 UNDERGULVETS PLANHED

Undergulvet skal inden udlægning af mellemlag være afrettet, så afvigelser fra planhed ikke fraviger kravet i den valgte af de to nedenstående metoder.

A) traditionel retholt
Undergulvet skal have en planhed, der ikke afviger mere end 2 mm på et 1,5 meter retholt. Afvigelsen måles som åbninger under retholtet. Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder skal være afrettet.

B) Retholt med ben
Undergulvet skal have en planhed med ikke større afvigelse end ± 2 mm på et 2 meter retholt (2 mm ben).

På betongulve kan for store ujævnheder afrettes ved udlægning af en selvnivellerende spartelmasse. Træbaserede undergulve kan afrettes ved afslibning, montering af hårde træfiber-plader, evt. kombineret med spartling, eller ved udlægning af en fibergips.

Krav til planhed af undergulv udtrykkes i Junckers tekniske information som: Ikke større afvigelse fra planhed end 2 mm på et 1,5 meter retholt.


1.9 MELLEMLAG - SPORTSFOAM

Som mellemlag for Junckers A3 demontable sportsgulv anvendes Junckers Sports Foam.

Er undergulvet helt eller delvist uelastisk anvendes en 10 mm Sports foam, mens der på elastiske undergulve, f.eks. eksisterende sportsgulve med visse sportsfunktionelle egenskaber, anvendes en 5 mm Sports foam.

For yderligere information, se Junckers Sports Foam H 3.3.


1.10 MATERIALEFORBRUG

Nettoforbrug til en basketball bane iht. de officielle FIBA regler 19 x 32 meter (inkl. en 2 meters sikkerheds zone omkring banen).

Hele paneler: 665 stk.
Halve paneler: 38 stk.
Løse plastfer: 703 stk. (inkl. 38 stk. ekstra)
Sports Foam: 632 m² (9 rl. á 75 m²)
SylvaThene Fugtspærre, 0,2 mm PE-folie: 632 m² + spild (7 rl. á 100 m²)
Udtrækskrog: Krog til udtrækning af løs fer ved optagning af gulvet.

Tilvalg:
MidterRække paneler
Transportvogne. Hver transportvogn kan opmagasinere 40 stk. hele paneler.
Overgangsrampe

Det beregnede gulvareal:
Det beregnede gulvareal vil pga. størrelsen på panelerne i de fleste tilfælde være en smule større end det specificerede gulvareal.


2. LÆGNINGSVEJLEDNING


2.1 UDLÆGNING AF FUGTSPÆRRE

Udlæg fugtspærre, min. 0,20 mm PE-folie, f.eks. Junckers SylvaThene fugtspærre med 200 mm overlæg ved alle samlinger.


2.2 UDLÆGNING AF SPORTSFOAM

Junckers Sports Foam udlægges parallelt med panelernes læggeretning og med tætte samlinger, der fastholdes ved hjælp af tape.

Større belastninger på gulvet
I forbindelse med større belastninger, f.eks. fra mobile basketballstandere o.l., kan Sports Foamen langs gulvets yderkant erstattes af krydsfinér, der forhindrer uhensigtsmæssige deformationer og dermed beskadigelse af elementerne.


2.3 LÆGNING AF PANELER - FØRSTE RÆKKE

Hold 500 mm afstand til til vægge og faste installationer, så der er fri adgang rundt om gulvet og til at montere løse fer.

Første række paneler udlægges på en ret linie med samlingsbeslaget pegende i læggeretningen.

Panelerne samles endevis med løs samlingsfer, se tegning.

Alle paneler nummereres på bagsiden ved første udlægning for at sikre korrekt placering ved senere lægning i forhold til evt. liniemarkeringer.

2.4 LÆGNING AF PANELER - ØVRIGE RÆKKER

Panelerne udlægges i fast forbandt, så alle endesamlinger forskydes 900 mm fra række til række.

Panelerne presses tæt sammen i langsgående fer og not samling, før de trykkes ned i samlingsbeslaget.

Benyt evt. en gummihammer.


2.5 STØTTE- OG BESKYTTELSESRAMPE

Til systemet hører støtte- og beskyttelsesrampe, der monteres i hele gulvets omkreds.

Start med de 8 hjørneprofiler og herefter øvrige kantlister. Anvend evt. en gummihammer til at montere listerne.

Sørg for at rampen er monteret korrekt, så den understøtter de enkelte paneler. (Se tegning)


2.6 DEMONTERING AF GULVET

Demonter først rampen. Fjern løse samlingsfer række for række med en udtrækskrog.

Panelerne optages forsigtigt og placeres i stakke på transportvogne. Der holdes indbyrdes afstand imellem de enkelte paneler for bedst mulig ventilation, f.eks. ved brug af afstandslister.

Fjedermåtten samles i ruller og lagres stående.

Panelerne skal opbevares i samme relative luftfugtighed, som når gulvet er i brug.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf