Junckers
Klimaregnskab

Vi tror på transparens

Junckers har taget endnu et skridt i arbejdet med bæredygtighed og udgivet virksomhedens første klimaregnskab med 2021 som baseline. Via denne kortlægning får vi nu mulighed for at sætte konkrete mål for, hvordan vi aktivt vil arbejde for at reducere udledning af drivhusgasser i fremtiden. 

Det er vores mål at arbejde seriøst og ambitiøst med denne agenda, og derfor har vi taget udgangspunkt i GHG-protokollen, som er den ledende internationale standard for, hvordan drivhusgasser opgøres og rapporteres. Vi er glade for med dette første klimaregnskab at få bekræftet, at vores forretningsmodel og produktionsmetoder allerede tager et betydeligt hensyn til naturen.

Junckers har en lang historie med fokus på at udnytte indkøbt råtræ 100 %. Det betyder, at alle biprodukter skabt via vores trægulvsproduktion omdannes til biomasse og efterfølgende i det offentlige energinet anvendes til produktion af el og fjernvarme. Kortlægningen viser, at den effektive udnyttelse af disse biprodukter skaber en reduktion af emissioner og dette betragter vi som et positivt bidrag til udligning af CO2eq emissioner identificeret i eget klimaregnskab. Forudsætningerne for dette udsagn og gennemgang af klimaregnskabets vigtigste konklusioner uddybes herunder.

Lars Gjødsbøl, CEO Junckers A/S

"Et afgørende element som er gennemgående i hele vores forretning, er transparens – Dette fra produkt til koncernniveau. Vi var en af de første virksomheder i gulvbranchen som introducerede produktspecifikke EPD'er, og nu med offentliggørelsen af vores første klimaregnskab tager vi yderligere et skridt i vores arbejde med at tilbyde fuldstændig åbenhed og sætte et benchmark for, hvordan en miljøansvarlig virksomhed opererer.

Vores første klimaregnskab afslørede exceptionelle tal for vores biomasseproduktion. Det viser en faktisk reduktion af CO2eq i atmosfæren, når vi fra virksomhedens samlede CO2eq emission fratrækker emission skabt af Spild genereret via drift. Resultaterne har valideret vores produktionsmetoder og fastslået fordelene ved udnyttelse af resttræ, og det vil hjælpe os med at udforme og fastsætte mere ambitiøse mål for fremtiden. De positive effekter taler helt klart for sig selv."

GHG-Protokollen

GHG-protokollen belyser en virksomheds udledninger afgrænset i tre kategorier også kaldt scopes:

  1. Direkte emissioner, herunder mobilt og stationært brændstof samt udledning fra industrielle processer. Alle relateret til bygninger, køretøjer og stationære motorer, der drives af virksomheden.
  1. Indirekte emissioner, herunder indkøb af energi genereret uden for den indberettende virksomheds drift, såsom el, varme, kølesystemer med gas og damp. Det er energi, som virksomheden forbruger og kan kontrollere, men ikke ejer og producerer selv.
  1. Upstream- og downstream aktiviteter, der yderligere er opdelt i 15 underkategorier. Disse dækker typisk 75-95 % af virksomhedens samlede udledning af drivhusgasser og det er her man typisk finder muligheder for at arbejde med reducering af CO2eq emissioner. Upstream aktiviteter er indirekte emissioner fra indkøbte varer og ydelser. Downstream aktiviteter er indirekte emissioner relateret til solgte varer og services.

De 7 drivhusgasser - CO2eq

GHG-protokollen foreskriver rapportering af de 7 drivhusgasser kuldioxid (CO2), metan (CH4), nitrogentrifluorid (NF3), hydrofluorocarbons (HFCS), perfluorocarbons (PFCS), lattergas N2O og svovlhexafluorid (SF6).

Her rapporteret som CO2eq, den enhed der anvendes til vurdering af en samlet klimapåvirkning.

CO2eq EMISSION, SCOPE 1,2 OG 3

Vi har kortlagt direkte og indirekte emissioner fra upstream og downstream aktiviteter afgrænset i de 3 kategorier defineret i GHG-protokollen. Den totale emission fra Junckers' aktiviteter udgør 24.820 tons CO2eq og fordeler sig således:

Scope 1:
Emissioner i denne kategori kommer primært fra virksomhedens forbrug af diesel til køretøjer og udgør 471 tons CO2eq (2 %).

Scope 2:
Emissioner i denne kategori kommer primært fra virksomhedens elforbrug og udgør 4.433 tons CO2eq (18 %).

Scope 3:
En stor del af emissionerne i denne kategori kommer fra upstream-aktiviteter og udgør ialt 19.916 tons CO2eq. Scope 3 repræsenterer dermed 80 % af vores samlede CO2eq emission, hvilket ikke usædvanligt for den type virksomhed, som Junckers driver.

Junckers CO2eq emission, scope 1, 2 og 3

 

Total emissions - Scope 1, 2 & 3


Junckers CO2eq emission, scope 3

 

CO2eq EMISSION, SCOPE 3

Dykker man ned i de 19.916 tons CO2eq emissioner fundet i scope 3 viser regnskabet, at det største bidrag stammer fra kategorien ”Indkøbte varer og tjenester”. Denne kategori indeholder 10.441 tons CO2eq og udgør dermed 52 % af emissionen i scope 3. Størst indflydelse har indkøb af kemikalier, råtræ, metal og plastik.  

End-of-Life affaldsbehandling af solgte produkter skaber det næsthøjeste bidrag til emission. Denne kategori udgør 3.352 tons CO2eq og 17 % af emissionen i scope 3.

Herefter følger:
Spild genereret i produktionen 1.782 tons CO2eq (9%)
Brændstof og energirelaterede aktiviteter 1.515 tons CO2eq (8%)
Upstream transport og distribution 1.461 tons CO2eq (7 %)
Anlægsaktiver 767 tons CO2eq (4 %)
Pendling blandt medarbejdere 562 tons CO2eq (3 %)
Forretningsrejser 35  tons CO2eq (under 1 %)

 


OUT OF SCOPE – SUBSTITUTION

Effekten af Junckers biomasse

Substitution opstår, når aktiviteter minimerer behovet for at producere ny energi, råmaterialer, produkter, services etc. Hos Junckers er udnyttelse af biomasse til energi en vigtig faktor i driften og selvom dette biprodukt ikke kan betragtes som substitution i ordets egentlige betydning, vælger vi alligevel at betragte denne faktor som et bidrag til udligning af CO2eq emission identificeret i eget klimaregnskab.

Det gør vi fordi det er aktiviteter internt i virksomheden, der skaber den grundlæggende mulighed for at vores biprodukter kan genere en udledningsbesparelse og selvom det er det ordinære energinet, som står for produktionen af el og fjernvarme, mener vi, at denne positive effekt er vigtig at kommunikere.    

Junckers udledningsbesparelse udgør til sammen -41.712 tons CO2eq. Der skabes -32.536 tons CO2eq (78 %) fra ”Spild genereret via drift” (biomasse) og -9.176 tons CO2eq (22 %) fra ”End-of-life-affaldsbehandling af solgte produkter.

Vurdering af emissioner i forbindelse med End-of-life-affaldsbehandling af solgte produkter er forbundet med en vis usikkerhed, da det sker langt ude i fremtiden. Der er dog ingen usikkerhed omkring anvendelse af vores biomasse og derfor skitseres her effekten af udledningsbesparelsen fra denne kategori.

Tager man i betragtning at Junckers samlede udledning identificeret i scope 1, 2 og 3 er 24.820 tons CO2eq og holder dette tal op mod den positive effekt skabt fra ”Spild genereret via drift” (biomasse) på -32.536 CO2eq, så reducerer virksomhedens aktiviteter i 2021 faktisk mængden af CO2eq udledning med 7.716 CO2eq.

Out of scope, substitution


Det betyder, at Junckers aktiviteter bidrager til at fjerne drivhusgasser fra atmosfæren. 

Med denne viden er vi ikke i tvivl om at Junckers kan stå 100 % inde for udsagnet om, at virksomheden producerer ansvarlige gulvløsninger med et minimalt klimaaftryk.

 

Science Based Targets-initativet (SBTi)

For at støtte vores ambitioner om at sætte mål for at nedbringe virksomhedens direkte og indirekte bidrag til udledning af drivhusgasser har vi tilsluttet os Science Based Targets-initiativet.

SBTi fokuserer på et tæt samarbejde mellem virksomheder og klimaeksperter for at sikre, at tilsluttede organisationers klimamål stemmer overens med, hvad den seneste klimavidenskab anser for nødvendigt for at opfylde målene i Parisaftalen. Målsætningen i Parisaftalen er at begrænse den globale opvarmning til under 2 °C over niveauet før den industrielle revolution og helst til 1,5 °C.

I løbet af 2023 og 2024 vil vi sætte specifikke mål for vores engagement og beskrive, hvilke handlinger der skal sikre, at vi når vores mål.

Corporate Social Responsibility
Samfundsansvar og hensyn til miljøet

Hos Junckers arbejder vi strategisk med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i vores forretningsaktiviteter.

Den måde, som vi driver vores virksomhed på, er baseret på åbenhed, tillid, respekt og ansvarlighed. Det betyder, at vi er imod enhver form for korruption, altid agerer iht. gældende lovgivning, har respekt for miljøet, mennesker og deres rettigheder. Vi tager ansvar for at minimere vores energiforbrug og for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø med god trivsel for vores medarbejdere.

Siden 2011, hvor vi tilsluttede os UN Global Compact har vi fremlagt vores aktiviteter på området og i år kan vi i CSR-rapporten inkludere konklusioner på virksomhedens første klimaregnskab.

 

Junckers CSR report


PROUD PARTNERS OF

 

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf