Junckers
Klimaregnskab

Vi tror på transparens

Hos Junkers vægter vi arbejdet mod øget klimabevidsthed højt. Vi er derfor glade for her at kunne præsentere virksomhedens 2022 klimaregnskab, som er er et vigtigt redskab i beslutningen om at sætte konkrete mål for, hvordan Junckers aktivt kan arbejde for at reducere udledning af drivhusgasser. Arbejdet med fastsættelse af mål er netop påbegyndt og igangsætning af konkrete tiltag forventes i løbet af 2024. 

Det er vores mål at arbejde seriøst og ambitiøst med denne agenda, og derfor har vi taget udgangspunkt i GHG-protokollen, som er den ledende internationale standard for, hvordan drivhusgasser opgøres og rapporteres. Det er positivt at klimaregnskabet også i 2022 bekræfter, at vores forretningsmodel og produktionsmetoder allerede tager et betydeligt hensyn til naturen.

Junckers har en lang historie med fokus på at udnytte indkøbt råtræ 100 %. Det betyder, at alle biprodukter skabt via vores trægulvsproduktion omdannes til biomasse og efterfølgende i det offentlige energinet anvendes til produktion af el og fjernvarme. Kortlægningen viser, at den effektive udnyttelse af disse biprodukter skaber en reduktion af emissioner og dette betragter vi som et positivt bidrag til udligning af CO2e emissioner identificeret i eget klimaregnskab. Forudsætningerne for dette udsagn og gennemgang af klimaregnskabets vigtigste konklusioner uddybes herunder.

GHG-Protokollen

GHG-protokollen belyser en virksomheds udledninger afgrænset i tre kategorier også kaldt scopes:

  1. Direkte emissioner, herunder mobilt og stationært brændstof samt udledning fra industrielle processer. Alle relateret til bygninger, køretøjer og stationære motorer, der drives af virksomheden.
  1. Indirekte emissioner, herunder indkøb af energi genereret uden for den indberettende virksomheds drift, såsom el, varme, kølesystemer med gas og damp. Det er energi, som virksomheden forbruger og kan kontrollere, men ikke ejer og producerer selv.
  1. Upstream- og downstream aktiviteter, der yderligere er opdelt i 15 underkategorier. Disse dækker typisk 75-95 % af virksomhedens samlede udledning af drivhusgasser og det er her man typisk finder muligheder for at arbejde med reducering af CO2e emissioner. Upstream aktiviteter er indirekte emissioner fra indkøbte varer og ydelser. Downstream aktiviteter er indirekte emissioner relateret til solgte varer og services.

De 7 drivhusgasser - CO2eq

GHG-protokollen foreskriver rapportering af de 7 drivhusgasser kuldioxid (CO2), metan (CH4), nitrogentrifluorid (NF3), hydrofluorocarbons (HFCS), perfluorocarbons (PFCS), lattergas N2O og svovlhexafluorid (SF6).

Her rapporteret som CO2e, den enhed der anvendes til vurdering af en samlet klimapåvirkning.

Udvikling i drivhusgasemissioner

Drivhusgasemissioner rapporteres som CO₂-ækvivalenter (CO₂e) og reduktioner/forøgelser vises med året 2021 som baseline.

Kortlægning af direkte og indirekte emissioner fra upstream og downstream aktiviteter er afgrænset i 3 kategorier som defineret i GHG-protokollen.

Den totale emission fra Junckers' aktiviteter i 2022 udgør 22.726 tons CO2e og samlet set har vi fra baseline 2021 reduceret drivhusgasemissioner med 8,4 % (Tabel 1.1).

TABLE 1.1 - Development in greenhouse gas emissions

Tonnes CO2e 2021 2022
Scope 1 471 386
Scope 2 4.433 3.958
Scope 3 19.916 18.383
Total, Scope 1, 2 & 3 24.820 22.726
CO2eq reduction, scope 1+2+3 (baseline: 2021)   -8,4 %

 

Korrigeret for forskel i produktionsvolumen hvor der fra 2021 til 2022 er en nedgang på 15 %, stiger den samlede udledning per m2 med 7,3 %. Denne effekt skabes af generelle prisstigninger i de kategorier, hvor ”Spend based method” er anvendt som beregningsgrundlag (Tabel 1.2)  

TABLE 1.2 - Development in greenhouse gas emissions

kg / m2 CO2e 2021 2022
Scope 1 0,51 0,49
Scope 2 4,82 5,04
Scope 3 21,65 23,42
Total, Scope 1, 2 & 3 26,98 28,95
CO2e reduction, scope 1+2+3 (baseline: 2021)   7,3 %

 

Emissioner i scope 1 kommer primært fra virksomhedens forbrug af diesel til køretøjer og udgør 2% af de samlede emissioner. Emissioner i scope 2 kommer primært fra virksomhedens elforbrug og udgør 17 %.

Det er up-stream-aktiviteter i scope 3 med 81 % som bidrager mest i det samlede billede.


SCOPE 3

I scope 3 (tabel 1.3) er det helt naturligt kategori 1. "Purchased goods and services", som med en andel på 51 % genererer den største udledning. I kategorien Purchased goods and services er det indkøb af råvarer som kemikalier, råtræ, metal og plastik, der medvirker til størst udledning af CO2e.

"Capital Goods" bidrager med 8 % i scope 3, og stigningen på 92 % skyldes ekstraordinære it-investeringer i 2022.

End-of-Life affaldsbehandling af solgte produkter skaber det næsthøjeste bidrag til emission i scope 3. Denne kategori udgør 15 % af den samlede emission i scope 3. 

Den store stigning i kategorien "Business travel" er et udtryk for at rejseaktivitet blandt medarbejdere har normaliseret sig efter året med Covid-19.

Produktionsnedgangen i 2022 er generelt medvirkende til de fald i CO2e emission som ses i scope 3 underkategorierne fra 2021 til 2022.

TABLE 1.3 - Development in greenhouse gas emissions, scope 3

Tonnes CO2e 2021 2022 2023
1. Purchased goods and services 10.441 9.347 -10 %
2. Capital goods 767 1.475 92 %
3. Fuel/energy activities, excl Scope 1+2 (market based) 1.515 1.285 -15 %
4. Upstream transport and distribution 1.461 1.290 -12 %
5. Waste generated in operations 1.782 1.522 -15 %
6. Business travel 35 119 241 %
7. Employee commuting 562 511 -9 %
12. End-of-life treatment of sold products 3.352 2.835 -15 %
Total emissions, scope 3 19.916 18.383 -8 %

 


OUT OF SCOPE – SUBSTITUTION

Effekten af Junckers biomasse

Substitution opstår, når aktiviteter minimerer behovet for at producere ny energi, råmaterialer, produkter, services etc. Virksomhedens udnyttelse af biomasse til energi er en vigtig faktor i driften og selvom dette biprodukt ikke kan betragtes som substitution i ordets egentlige betydning, vælger vi alligevel at betragte denne faktor som et bidrag til udligning af CO2e emission identificeret i eget klimaregnskab.

Det gør vi fordi det er aktiviteter internt i virksomheden, der skaber den grundlæggende mulighed for at vores biprodukter kan genere en udledningsbesparelse og selvom det offentlige energinet står for produktionen af el og fjernvarme, mener vi, at denne positive effekt er relevant at kommunikere.  

Også i 2022 ses en positiv effekt af virksomhedens biomasseproduktion.

I tabel 1.4 ses, at vores udledningsbesparelse til sammen udgør 35.425 tons CO2e. Der skabes 27.052 tons CO2e (76 %) fra ”Waste generated in productions” (biomasse) og 8.373 tons CO2e (24 %) fra ”End-of-life treatment of sold products".

Vurdering af emissioner i forbindelse med ”End-of-life treatment of sold products" er forbundet med en vis usikkerhed, da det sker langt ude i fremtiden. Der er dog ingen usikkerhed omkring anvendelse af vores biomasse og derfor skitseres effekten af udledningsbesparelsen fra denne kategori.

TABLE 1.4 - Development in greenhouse gas emissions

Tonnes CO2e 2021 2022
Waste generated in operations 32.536 27.052
End-of-life treatment of sold products 9.176 8.373
Total emisions 41.712 35.425

 

Virksomhedens samlede udledning identificeret i scope 1, 2 og 3 er 22.726 tons CO2e. Se tabel 1.5.

Når den positive effekt skabt fra ”Waste generated in operations” (biomasse) på 27.052 CO2e fratrækkes, så reducerer virksomhedens aktiviteter i 2022 mængden af CO2e udledning med -4.326 CO2e.

Ændringen i kategorien ”Waste generated in operations” svarende til 17 % skal ses i sammenhæng med faldet i produktionsvolumen på 15 %.

TABLE 1.5 - Development in greenhouse gas emissions

Tonnes CO2e 2021 2022
Total, Scope 1, 2 & 3 24.820 22.726

Waste generated in operations

32.536 27.052
Total emisions -7.716 -4.326

 

 

Science Based Targets-initativet (SBTi)

For at støtte vores ambitioner om at sætte mål for at nedbringe virksomhedens direkte og indirekte bidrag til udledning af drivhusgasser har vi tilsluttet os Science Based Targets-initiativet.

SBTi fokuserer på et tæt samarbejde mellem virksomheder og klimaeksperter for at sikre, at tilsluttede organisationers klimamål stemmer overens med, hvad den seneste klimavidenskab anser for nødvendigt for at opfylde målene i Parisaftalen. Målsætningen i Parisaftalen er at begrænse den globale opvarmning til under 2 °C over niveauet før den industrielle revolution og helst til 1,5 °C.

I løbet af 2024 vil vi sætte specifikke mål for vores engagement og beskrive, hvilke handlinger der skal sikre, at vi når vores mål.

Corporate Social Responsibility
Samfundsansvar og hensyn til miljøet

Hos Junckers arbejder vi strategisk med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i vores forretningsaktiviteter.

Den måde, som vi driver vores virksomhed på, er baseret på åbenhed, tillid, respekt og ansvarlighed. Det betyder, at vi er imod enhver form for korruption, altid agerer iht. gældende lovgivning, har respekt for miljøet, mennesker og deres rettigheder. Vi tager ansvar for at minimere vores energiforbrug og for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø med god trivsel for vores medarbejdere.

Siden 2011, hvor vi tilsluttede os UN Global Compact har vi fremlagt vores aktiviteter på området og i år kan vi i CSR-rapporten inkludere konklusioner på virksomhedens første klimaregnskab.

 

Junckers CSR report


PROUD PARTNERS OF

 

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf