BØJLESYSTEM TIL MASSIVE TRÆGULVE
LÆGNINGSVEJLEDNING

C 1.1.2

 


JUNCKERS BØJLESYSTEM

C 1.0

Generel information

C 1.1

Bøjlesystem information

C 1.1.1

Projekteringsvejledning

C 1.1.2

Lægningsvejledning

Fig. 1

FØR OG UNDER LÆGNING AF GULVET

Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen bør der være konstant varme på. Betonstøbninger og andre indvendige arbejder, der kan tilføre bygningen fugt, fx grundlæggende malerarbejde skal ligeledes være afsluttet.

Den relative luftfugtighed i bygningen skal være mellem 35 og 65 % og temperaturen ca. 20° C. Restporefugtindhold i beton må max. være 90 % RF og fugtindhold i træ max. 12 %.

Massive brædder bør altid lægges umiddelbart efter ankomsten til byggeriet. Hvor brædderne leveres emballeret i pakker, må emballagen først åbnes umiddelbart inden gulvlægningen påbegyndes, dvs. ingen akklimatisering af brædderne i byggeriet.

NB: Lægningsvejledningen skal nøje gennemlæses før start. Ved tvivlspørgsmål kontakt Junckers tekniske serviceafdeling inden lægning.


1. UNDERGULVETS PLANHED

Undergulvet skal have en planhed, der ikke afviger mere end 2 mm på et 1,5 meter retholt. Afvigelsen måles som åbninger under retholtet. Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder skal være afrettet.

Alternativ målemetode:
Undergulvet skal have en planhed med ikke større afvigelse end ± 2 mm på et 2 meter retholt (2 mm ben). Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder, fx over støbeskel, skal være afrettet, så afvigelser fra planhed er mindre end ± 0,6 mm på et 0,25 meter retholt (0,6 mm ben).


2. BØJLER

Bøjlestørrelse fastlægges ud fra forventninger til den maksimale relative luftfugtighed i byggeriet. Vær opmærksom på, at i kontorbyggerier o.l. kan den relative luftfugtighed afvige i forhold til boliger, hvorfor en anden bøjlestørrelse må anvendes.

Til skibsgulv anvendes der altid 3-huls bøjler (129,8 mm). Junckers 20,5 x 140 mm planker samt Boulevard Planker 20,5 x 185 mm monteres altid med minimum 129,4 mm bøjle (2 huls).

Bøjleforbrug 14 og 22 mm Parket:
Bolig: 13 stk. pr. m² svarende til en bøjleafstand på maksimalt 700 mm.
Kontor/erhverv: 17 stk. pr. m² svarende til en bøjleafstand på maksimalt 500 mm.

Bøjleforbrug Plank:
15 x 129 mm: 17 stk. pr. m², svarende til en bøjleafstand på maksimalt 500 mm.
20,5 x 140 mm: 16 stk. pr. m² (bøjleafstand max 500 mm).
20,5 x 185 mm (Junckers Boulevard): 13 stk. pr. m² (bøjleafstand max 500 mm).

Skibsgulv (parket eller plank):
Bøjleforbrug svarer til ovennævnte for plank på hhv. 17, 16 og 13 stk. pr. m² afhængig af bræddebredde (bøjleafstand max 500 mm).


3. MELLEMLAG

På betongulve anvendes Junckers PolyFoam som mellemlag. PolyFoam udlægges med overlæg ved alle samlinger og føres op ad vægge o.l. til gulvfladens overkant. Husk at benytte den indbyggede tape.

NB: Ved gulvvarme udlægges ekstra fugtspærre af 0,20 mm PE-folie på betonen under PolyFoam. Folien føres op ad vægge og klemmes bag ved fodpanelet.

På træbaserede undergulve anvendes JunckersFoam som mellemlag. Mellemlaget lægges med tætte samlinger.

På mellemlag af polystyren placeres en 0,20 mm PE-folie med 200 mm overlæg ved alle samlinger som fugtspærre på polystyrenpladen. Oven på polystyrenen lægges trykfordelende plader, se C 1.1 – Bæreevne.


4. LÆGNING AF BRÆDDER - 1

Det anbefales at lægge brædderne parallelt med den længste side af rummet. Med brættets bagside opad slås bøjleenden med hul i ned i bøjlesporet, således at bøjlens frie ende peger i ferens retning, hvilket også er læggeretningen, se Fig. 4.1 og 4.2.

NB: Ved Junckers 20,5 mm Planker er der 2 bøjlespor. Bøjlerne til disse produkter monteres altid i det yderste bøjlespor tættest på plankens fer.

Brædderne limes i alle endestød, se Fig. 4.3. Massive brædder må aldrig limes på langsiderne. Junckers Fugebånd (A) monteres stramt mellem bræddeender og vægge, se Fig. 4.4.


5. LÆGNING AF BRÆDDER - 2

Afstanden (A) mellem gulvbrædderne og vægge/lodrette faste installationer udregnes som 2 mm pr. løbende meter gulvbredde i hver side.

Den første bøjle placeres højst 80 mm fra den bræddeende, der støder op til væggen. Afstand mellem bøjlerne skal være 400 mm i den første og i den sidste række brædder. I alle andre rækker skal afstanden være enten 500 eller 700 mm, afhængig af produkt og anvendelse (se afsnit 2).

Der bruges altid mindst 2 bøjler pr. bræt eller planke.

Det sikres, at bøjlerne ikke berører hinanden ved at forskyde dem med ca. 50 mm fra række til række. Monter afstandsklodser (B) mellem væg og den første række brædder (fjernes inden montering af fodpanel).


6. LÆGNING AF BRÆDDER - 3

Læg brædderne i et uregelmæssigt mønster. Bræddestødene fordeles/spredes mest muligt. Afstanden (A) mellem bræddestød i to på hinanden følgende rækker skal være minimum 250 mm, se Fig. 6.1.

Lægges 14 eller 22 mm parket, må stavstød i en brædderække ikke ligge på linie med stavstød i naborækken, men skal spredes mest muligt svarende til en forskydning på mindst 50 mm.

Brædderne i den sidste række tilpasses i bredden. Husk at afstanden (B) til væggen skal være som beskrevet i afsnit 5. Brædderne i den sidste række limes i noten og lægges til brædderne i den forrige række. Det er kun brædderne i sidste række, der må limes på langsiderne, se Fig. 6.2. Brug gulvjern (C) til at få det sidste bræt på plads, se Fig. 6.3.

Husk at fjerne afstandsklodser inden montering af fodlister.


7. DIVERSE

Ved rørgennemføringer bores et hul i brættet. Hullet (A) skal have en diameter, der er min. 24 mm større end rørets diameter.

Der saves en klods af i en skrå vinkel. Efter lægning af brættet limes klodsen på med Junckers Sylvafix lim.

Som afslutning monteres radiatorrossetter.

Ved dørkarme o.l. er det vigtigt at det nederste af dørkarmen skæres til således, at gulvet uhindret kan passere under dørkarmen. 


8. ÆNDRING AF LÆGGERETNING

På større gulvflader eller ved ændring af læggeretningen kan det være hensigtsmæssigt at anvende Junckers 2-vejsbøjler.

De to rækker brædder lægges med 2-vejsbøjler og med en løs fer, der limes til det ene bræt i dens fulde længde. Herefter fortsættes med normalbøjler som angivet. En gulvflade på min. 15 brædders bredde i den ene læggeretning skal være udlagt før lægning i den modsatte retning påbegyndes. Dette er nødvendigt for at undgå forskydning af gulvfladen.

Bøjleafstanden for 2-vejsbøjler er 300 mm og hhv. 500 og 700 mm for normalbøjler. Det sikres, at bøjlerne ikke berører hinanden ved at forskyde dem med ca. 50 mm fra række til række.

NB: Husk at montere normale bøjler samtidigt med 2-vejsbøjler på de to første rækker brædder (se figur).

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf